Regulamin organizacyjny

 1. Podstawy prawne – Podmiot leczniczy, działa na podstawie obwiązujących aktów prawnych,w tym w szczególności:
  1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej,zwanej dalej Ustawą o działalności leczniczej.( Dz. U. Nr 112,poz 654)
  2. Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz.U. z 2010 r. Nr 220,poz 1447i Nr 239, poz 1593)
  3. Wpisie do ewidencji gospodarczej numer 14569/2005/KB
  4. innych przepisów prawa
 2. Firma/nazwa podmiotu – Gabinet masażu i rehabilitacji Katarzyna Bichalska-Daniel 42-600 Tarnowskie Góry ul.Wyszyńskiego 9
 3. Regulamin obowiązuje
  1. Wszystkie osoby zatrudnione przez przedsiębiorce wskazanego w punkcie 2 w ramach prowadzonej działalności leczniczej,niezależnie od podstaw prawnych zatrudnienia
  2. Wszystkich pacjentów,którym udzielane są świadczenia zdrowotne.
 4. Cele i zadania podmiotu leczniczego
  1. Podstawowym celem podmiotu leczniczego jest udzielenie świadczeń zdrowotnych przez osoby do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa.
  2. Do podstawowych zadań podmiotu leczniczego należy:
   • prognozowanie i organizowanie działalności profilaktyczno – leczniczej,
   • przeprowadzanie sesji fizjoterapeutycznych,
   • udzielanie indywidualnych porad i konsultacji,
   • dobór odpowiedniej techniki masażu w zależności od jednostki chorobowej,
   • dobór odpowiedniego zabiegu SPA do indywidualnych potrzeb pacjenta,
   • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,
   • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
   • inne zadania zlecone przez Kierownika podmiotu leczniczego.
 5. Struktura organizacyjna zakładu leczniczego – W skład firmy wchodzą:
  1. Dwa gabinety masażu i fizjoterapii
  2. Pomieszczenie socjalne
  3. Zaplecze
  4. Toaleta
  5. Poczekalnia/recepcja
 6. Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych – W ramach podmiotu leczniczego udzielane są:
  1. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie fizjoterapii i masażu
   • fizykoterapia
   • kinezyterapia
   • krioterapia
   • masaż
   • zabiegi SPA
  2. Świadczenia fizjoterapeutyczne mogą odbywać się także w miejscu zamieszkania pacjenta.
 7. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych – Miejsce udzielania świadczeń: 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Wyszyńskiego 9
 8. Organizacja i zadania zakładu leczniczego
  1. Gabinet masażu i rehabilitacji Katarzyna Bichalska-Daniel kieruje i reprezentuje – właściciel.
  2. Kierownik ( Katarzyna Michalik – Ludwik ) gabinetu masażu i rehabilitacji jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników.
  3. Kierownik i właściciel gabinetu masażu i rehabilitacji odpowiada za zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz spełniające wymagania zdrowotne określone we właściwych przepisach.
  4. Podczas nieobecności właściciela gabinetu masażu i rehabilitacji zastępuje go kierownik.
  5. Podczas nieobecności kierownika gabinetu masażu i rehabilitacji zastępuje go upoważniony przez niego pracownik.
  6. Do obowiązków i uprawnień właściciela należy:
   • organizowanie i kierowanie pracą pozostałych pracowników.
   • zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny pozostałych pracowników.
   • podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia,wynagrodzenia,karania i zwalniania pracowników.
  7. Do obowiązków i uprawnień kierownika należy:
   • organizowanie i kierowanie pracą pozostałych pracowników.
   • zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny pozostałych pracowników.
 9. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym
  1. Podmiot leczniczy organizuje świadczenia zdrowotne z zakresu fizjoterapii i masażu w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.
  2. W uzasadnionych przypadkach świadczenia są udzielane w domu pacjenta.
  3. Rejestracja pacjentów odbywa się:
   • osobiście (bądź przez członków rodziny, czy też osoby trzecie )
   • telefonicznie: 535 527 056, 535 527 747, 531 333 922
   • mailowo: rehabilitantka@gmail.com, kasia_bichalska@op.pl z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego
  4. Świadczenia zdrowotne udzielane są w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem.
  5. Podmiot leczniczy udziela wyłącznie płatnych świadczeń zdrowotnych.
  6. Świadczenia zdrowotne są realizowane od poniedziałku-piątku 8.00-20.00
  7. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
  8. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom zgodnie z wymaganiami aktualnej wiedzy medycznej
  9. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentowi z należytą starannością w warunkach odpowiadających obowiązującym w tym zakresie wymaganiom fachowym i sanitarnym
  10. Osoby udzielające pacjentowi świadczeń zdrowotnych kierują się zasadami etyki zawodowej
 10. Opłaty za świadczenia zdrowotne
  1. Podmiot leczniczy udziela wyłącznie odpłatnych świadczeń zdrowotnych,zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej :www.rehabilitacja.biz
  2. W gabinecie masażu i rehabilitacji płatności można dokonywać gotówką , kartą płatniczą lub przelewem bankowym.
 11. Do głównych zadań organizacyjnych w gabinecie masażu i rehabilitacji należą
  • Realizacja zadań podmiotu i celu do którego został on utworzony,określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz niniejszym Regulaminie,
  • kompletne i terminowe wywiązywanie się z przyjętych obowiązków
  • dbałość o należyty wizerunek podmiotu leczniczego
  • udzielane świadczenia zdrowotne mają charakter kompleksowy. W sytuacji ,gdy podmiot leczniczy nie jest w stanie zapewnić niezbędnej kompleksowości w ramach udzielonego świadczenia, bądź wymagana jest konsultacja specjalistyczna,osoba udzielająca świadczeń udziela pacjentowi informacji o podmiotach wykonujących działalność leczniczą, które mogą udzielić świadczeń w zakresie wymaganym w danym przypadku
  • zapewnienie sprawności funkcjonowania podmiotu
  • przestrzeganie tajemnicy służbowej, kodeksów etyki zawodowej,karty praw pacjenta,
  • wykonywanie innych czynności określonych w poszczególnych zarządzeniach lub poleceniach przełożonego.
 12. Do podstawowych zadań organizacyjnych w gabinecie masażu i rehabilitacji należą
  • Przeprowadzenie wywiadu z pacjentem, i zapoznanie się z historia choroby
  • Określenie kierunku leczenia
  • prowadzenie fizjoterapii indywidualnej
  • dobór odpowiedniej techniki masażu w zależności od jednostki chorobowej
  • dobór odpowiedniego zabiegu SPA do indywidualnych potrzeb pacjenta.
  • Szczegółowy zakres zadań, praw i obowiązków pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego regulują odrębne ,wewnątrzzakładowe przepisy o treści ustalonej przez przedsiębiorce będącego podmiotem leczniczym.
 13. Dokumentacja pacjenta: zgoda klienta
  • Podmiot leczniczy zapewnia ochronę danych osobowych pacjentów zgodnie z przepisami z 10 maja 2018 i zgodnie z projektem ustawy oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
  • Podmiot leczniczy zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.
  • Podmiot leczniczy nie przechowuje dokumentacji medycznej (tylko w sytuacji ,jeśli potrzebna jest konsultacja ze specjalistą lub innym fizjoterapeutą)
  • Podmiot leczniczy na prośbę pacjenta może wystawić zaświadczenie o przebytej rehabilitacji ,pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu,bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
  • Podmiot leczniczy może wystawić odpowiednie zaświadczenia o stanie zdrowia i przebytej rehabilitacji na prośbę ministra spraw zdrowia,sądu,prokuratora,lekarza sądowego w związku z prowadzonym postępowaniem.
  • Podmiot leczniczy może wystawić opinię o przeprowadzonej rehabilitacji i udostępnić dokument organowi rentowemu oraz zespołowi do spraw orzekania o niepełnosprawności ,w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem.
  • Podmiot leczniczy może wystawić odpowiednie zaświadczenie Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych za zgodą pacjenta.
  • Za udostępnienie zaświadczenia o przebytej rehabilitacji ,nie pobiera się opłat.
 14. Prawa pacjenta – W czasie korzystania ze świadczeń medycznych w Gabinecie masażu i rehabilitacji pacjent ma prawo do:
  • poszanowania godności osobistej oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny
  • świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej
  • rzetelnej informacji o stanie zdrowia
  • wyrażenie zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy,po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach i leczeniu
  • Pacjent ,którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych w gabinecie masażu i rehabilitacji ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do kierownika zakładu.
  • Pacjenci mają prawo zgłoszenia uwag ,wniosków i skarg osobom udzielającym im świadczeń zdrowotnych jak i bezpośrednio kierować je do kierownika placówki.Na życzenie pacjenta udzielana jest mu odpowiedź na piśmie.
  • Pacjentowi korzystającemu ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach działalności prowadzonej przez podmiot leczniczy przysługują prawa przewidziane w ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta, a także przepisach odrębnych
 15. Obowiązki pacjenta
  • Przestrzeganie zakazu palenia tytoniu, e-papierosów,oraz innych używek oraz spożywania alkoholu na terenie Gabinetu masażu i rehabilitacji,
  • przestrzeganie higieny osobistej,
  • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz ppoż.,
  • przestrzeganie zaleceń fizjoterapeuty,
  • przestrzeganie godzin i dni wizyty w Gabinecie masażu i rehabilitacji.
  • Pacjent swoją nie obecność powinien zgłosić do 6 godzin przed zaplanowaną wizyta w Gabinecie masażu i rehabilitacji.
  • Pacjent, który wykupił pakiet rehabilitacyjny, bądź pakiet masaży, a nie zgłosił swojej nieobecności, nie później niż 6 godzin przed ustalonym terminem wizyty, wartość wizyty przepada ( kwota pokrywa straty związane z przygotowaniem gabinetu i opłacenie fizjoterapeuty )
  • Pacjent ,który wykupił pakiet rehabilitacyjny, bądź pakiet masaży, może wykorzystać pakiet w ciągu roku od daty zakupu. Istnieje możliwość wykorzystania pakietu przez inną osobę, wskazaną przez kupującego. Wykupiony wcześniej pakiet nie podlega wymianie na gotówkę.
  • Karnety,bony,vouchery podarunkowe są do wykorzystania przy każdym zabiegu dostępnym w cenniku, i mają ograniczenie okresu ważności,jeden miesiąc od daty otrzymania bonu. Istnieje możliwość przekazania karnetu innej osobie. Termin realizacji ustalany jest indywidualnie i nie podlega wymianie na gotówkę. Prosimy o przemyślane zakupy.
  • Pacjent ,którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych w gabinecie masażu i rehabilitacji ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do kierownika zakładu
  • Pacjenci mają prawo zgłoszenia uwag ,wniosków i skarg osobom udzielającym im świadczeń zdrowotnych jak i bezpośrednio kierować je do kierownika placówki.Na życzenie pacjenta udzielana jest mu odpowiedź na piśmie
 16. W jakim przypadku podmiot leczniczy może odmówić wykonanie zabiegu
  • Jeśli pacjent nie zachowuje podstawowych zasad kultury i dobrego wychowania, które naruszają godność osobistą fizjoterapeuty,
  • jeśli fizjoterapeuta uzna ,że zagraża to zdrowiu pacjenta,
  • Fizjoterapeuta może przerwać wykonywanie zabiegu w przypadku stwierdzenia pogorszenia się samopoczucia pacjenta lub wystąpienia zmian w wyglądzie skóry
 17. Regulamin
  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 maja 2018 roku jest podpisany przez właściciela i kierownika Gabinetu masażu i rehabilitacji oraz jest udostępniony w miejscach ogólnodostępnych , jak również na stronie internetowej www.rehabilitacja.biz i dostępna dla osób których dotyczy.
  2. Zmiany do niniejszego Regulaminu wymagają zachowania formy i trybu właściwego dla jego wprowadzenia.